فراخوان بازیگری و عوامل گروه سینمایی ارتیست1
فراخوان بازیگری و عوامل گروه سینمایی ارتیست1

فراخوان بازیگری و عوامل گروه سینمایی ارتیست1
از افراد علاقه مند به بازیگری دعوت میشود جهت ثبت نام و شرکت در تست های اولیه به منظور انتخاب بازیگر و عوامل گروه سینمایی از طریق بخش درخواست همکاری همین سایت اقدام به نام نویسی نمایند.